contactUs Waze

טופס לתשלום שכר עדות

הוזמנתם לדיון ? רוב הסיכויים שתהיו זכאים לתשלום שכר עדות בגין התייצבותכם.

על מנת לקבל את השכר עבור עדותך הינך נדרש/ת למלא את הטופס המצורף, ולשלוח למשרדנו בצירוף העתק המחאה / אישור ניהול חשבון בנק לשם הבטחת תשלום מהיר בהעברה בנקאית.

את הטופס יש לשלוח למשרדנו, תוך ציון מספר התביעה או מספרנו כפי שמופיעים במכתב שקיבלת: office@hr-adv.co.il  או לפקס: 03-5757794 או לוואטסאפ: 058-5757793.

טופס להורדה / להדפסה מהאתר

לכבוד

 

.........................

 

............................

 

                                    הנדון: תשלומים ישירות לח-ן המוטב

 

 

הנכם מתבקשים להעביר אלינו  את הטופס הרצ"ב חתום בחתימה וחותמת על ידי חשב חברתכם.

 

 

 

                                    הנדון: תשלומים ישירות לח-ן המוטב

 

להלן הפרטים הדרושים לצורך תשלומים בגין תגמולי ביטוח ישירות לחשבון המוטב בבנק:

 

שם המוטב המדוייק____________________________

 

כתובת:______________________________________________________________

 

מס. ח.פ / זהות ____________________________________

 

מספר פקס ________________ כתובת דואר אלקטרוני___________________________

 

 

שם הבנק ____________________ מספר חשבון _________________________

 

שם הסניף________________ כתובת הסניף __________________________________

 

מספר הסניף_______________

 

 

                                                                                    ______________________

                                                                                     חתימה / חותמת

 

 

על מנת ששירות זה ייכנס לתוקף, עליכם לצרף המחאה לצורך אימות הפרטים הרשומים במסמך זה.