contactUs Waze

בתי המשפט בימי הקורונה

בתי המשפט בימי הקורונה
אנחנו עובדים כמעט כרגיל ונמצאים במשרד כדי לתת מענה יומיומי לציבור לקוחותינו והמבוטחים.

19.05.2020 - לידיעת ציבור המוזמנים לבתי המשפט בתקופת הקורונה - יש לפעול לפי הנחיות בתי המשפט בתקופה זו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05.2020 - עדכון - היום התקבלה הודעת שר המשפטים לפיה מצב החירום המיוחד מוארך עד ליום 17.05.2020. בהתאם, הוציאה הנהלת בתי המשפט עדון לפיו הורחבו העניינים שיידונו בתקופה זו בבתי המשפט. בעניינים אזרחיים הנדונים בבית משפט השלום הוחלט כי בהליכים שנפתחו לפני סוף 2018 יתקיימו הדיונים. הדבר כפוף להחלטת סגני הנשיאים של כל אחד מבתי משפט השלום שמוסמכים להוסיף או לגרוע חלק מהעניינים. עוד הודיעה הרשות השופטת בהודעה לתקשורת כי החל מיום 17.05.2020 תתווסף משמרת אחרי צהריים לדיוני בתי המשפט במטרה לשמור על הוראות משרד הבריאות מצד אחד ולרווח את לוח הדיונים באופן שיווסת את הנוכחים בהיכלי המשפט בכל עת ומנגד לסייע בהקטנת מלאי התיקים המצטבר מתקופת הקורונה.

ראו הקישורים:

https://www.nevo.co.il/general/CoronaUpdates.aspx

 

 

04.05.2020 - עדכון - בחלק מבתי המשפט ננקטה יוזמה לקיום דיונים גם בתיקים שעניינם נזיקין וביטוח. מזכירות בתי המשפט מתאמת התייצבות לדיונים עם משרדי עורכי הדין ואלו יוצרים קשר עם הצדדים והעדים לתיאום הגעה. חשוב לדעת - אם הוזמנתם לדיון בימים אלו - מומלץ מאוד להביא איתכם את ההזמנה או לפחות את מספר ההליך (בדרך כלל מתחיל באותיות ת.א. או תא"מ ואחרי זה סדרת מספרים במבנה 12345-01-20) על מנת שמשמר בתי המשפט יכניס אתכם לדיונים.
בשלב זה יש עמימות ביחס לדיוני בתי המשפט בימי הקורונה ועדיין לא התגבשו נהלים ברורים באשר לסוגי הדיונים שניתן או לא ניתן לקיים והאם הדיון מתקיים בנוכחות פיזית או באמצעות היוועדות חזותית. אנו, כמו כל המתדיינים, מצפים להנחיות מהנהלת בתי המשפט בשאלות אלו.
נכון לרגע זה ולנוכח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף -2020 לא מתקיימים דיונים בבתי המשפט אלא בעניינים המפורטים בהודעות הרשות השופטת.
בשלב זה - הזמנות לדיונים עדיין נשלחות אולם יש לברר עם משרד עורכי הדין - האם ההזמנה בתוקף וכיצד אמור להתקיים הדיון.
ידוע לנו מאמצעי התקשורת כי נשקלת אפשרות של קיום ישיבות קדם משפט בהיוועדות חזותית ובבית המשפט השלום בראשל"צ כבר מתקיימים ישיבות באופן זה, אולם ישיבות אלו נעשות ללא עדים ובנוכחות עורכי דין בלבד.
חלק מהשופטים החלו לשגר החלטות לפיהן מוצע לצדדים להגיע להבנות מחוץ לכתלי בית המשפט או לחלופין להגיש לתיק בית המשפט את כל החומרים הכתובים ולהסמיך את בית המשפט לתת פסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. אם הדברים יהיו רלוונטיים לתיקים המעניינים אתכם, ייצרו איתכם קשר מהמשרד.
ככל שתהיינה התפתחויות - נעדכן כמובן.

בכל שאלה - אנא צרו קשר עם המשרד בטלפון 03-5757793 ונשמח לענות.