contactUs Waze

פסק דין לפי סעיף 79 א'

סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד  - 1984  
 פשרה (תיקון מס' 15)  תשנ"ב-1992
79א.   (א)  בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה.
           (ב)  אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין להסדר פשרה שעשו ביניהם.

בתיקים שעניינם נזקי רכוש הנגרמים בתאונות דרכים (פח בפח) על פי רוב יציעו השופטים כי פסק הדין יינתן על דרך הפשרה - או לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט.
מה זה אומר ?
כאשר מוגשת תביעה משפטית אנו בדרך כלל מצפים להביא את המחלוקת בפני השופט ולקבל פסק דין מנומק שיסביר מדוע הכריע כפי שהכריע. במידה ויש צד שמרגיש שבית המשפט טעה - הוא יכול בדרך כלל להגיש ערעור על פסק הדין ולבקש שבית המשפט בערכאה הגבוהה יותר (המחוזי בדרך כלל) יתערב ויקבע שבית המשפט שנתן את פסק הדין טעה. כדי שבית המשפט המחוזי יוכל לקבוע שבית המשפט הקודם טעה - הוא צריך לראות בפסק הדין מה היו הנימוקים שהביאו את השופט לקבוע כפי שקבע ולבחון האם נפלה טעות משפטית בפסק הדין.
מצד שני, לבית המשפט יש אפשרות לתת פסק דין קצר יותר, ללא נימוקים, במסגרתו יתנו רק את ההכרעה המשפטית אך לא יסבירו מה הביא לקביעה. פסק דין כזה נקרא פסק דין לפי סעיף 79 א' או פסק דין על דרך הפשרה.
היתרון של פסק דין כזה הוא בראש ובראשונה המהירות בה הוא ניתן. לא צריך לחכות לפסק דין ארוך ומנומק שיפרט את כל ההסברים אל מול הטיעונים שהועלו אלא מקבלים שורה תחתונה יחסית במהירות.
יתרון נוסף של פסק דין על דרך הפשרה הוא בכך שגם אם השופט חושב שאחד העדים לא לגמרי אמר את האמת בדיון לפניו, בפסק דין ללא נימוקים לפי 79 א' לא יוטל דופי בעדות של העד ולא ייכתב בדרך כלל שהשופט חושב שמדובר בשקרים.
יש יתרון נוסף בפסק דין לא מנומק והוא סוג של הנחה שמקבל הצד שמפסיד - ההוצאות בדרך כלל בפסק דין לפי סעיף 79 א' יהיו נמוכות יותר מאשר בפסק דין מנומק.
מצד שני, יש חסרון אחד בפסיקה לפי 79 א' - הזכות לערעור שקיימת בכל פסק דין מנומק - נפגעת מאוד בפסק דין שאינו מנומק. זה לא שאסור לערער אלא שערעור על פסק דין ללא נימוקים בדרך כלל יידחה משום שבית המשפט המחוזי פשוט לא יידע מה הנימוקים שהביאו לפסק הדין שניתן וממילא לא יוכל לקבוע שמדובר היה בטעות.
יחד עם זאת, לאור העובדה שברבים מהתיקים מדובר בסכומים קטנים בדרך כלל, וערעורים הם הליך יקר ולפעמים עולה יותר מכל הנזק בתיק והסיכוי שגם לאחר פסק דין מנומק יוגש ערעור הוא קטן, חברות הביטוח על פי רוב מסכימות לפסק דין לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. כאמור, ההחלטה אם לקבל פסק דין לפי סעיף זה או פסק דין מנומק צריכה להתקבל בהסכמת הצדדים ומקום בו לא תהיה הסכמה בית המשפט ייתן פסק דין מנומק.