contactUs Waze

תביעות נזיקין ותביעות ביטוח

 

מבוטח יידרש לשלם השתתפות עצמית לחברת ביטוח גם אם התביעה נגדו נדחתה

מבוטח יידרש לשלם השתתפות עצמית לחברת ביטוח גם אם התביעה נגדו נדחתה

התביעה נגד המבוטח נדחתה והוא סבור שהוא אינו חייב בתשלום דמי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה שכן לא היה בסיס לתביעה נגדו מלכתחילה ומשנדחתה התביעה לא ארע מקרה הביטוח. בית המשפט חוזר על ההלכה הקובעת כי עצם הגשת התביעה נגד המבוטח כמוה כקרות מקרה הביטוח וכי מרגע שחברת הביטוח נדרשה להוציא הוצאות עבור ההגנה המשפטית למבוטח - הוא מחוייב בתשלום השתתפות עצמית
חברת ביטוח חייבת לקבל הסכמה של המבוטח לפשרה עם צד שלישי (צד ג')

חברת ביטוח חייבת לקבל הסכמה של המבוטח לפשרה עם צד שלישי (צד ג')

האם חברת ביטוח מחוייבת לקבל את הסכמתו הפוזיטיבית של המבוטח לפשרה העומדת על הפרק או שמא די בשמיעת עמדתו וטיעוניו וחברת הביטוח חופשית להחליט להתפשר גם ללא הסכמתו ?
מצגת דיני ביטוח

מצגת דיני ביטוח

מצגת שמלווה את ההרצאות שאנו מעבירים בדיני ביטוח במסגרת השתלמויות לסוכני ביטוח ועוד
נזקי שריפה - גם אם אין ביטוח דירה יש פתרון

נזקי שריפה - גם אם אין ביטוח דירה יש פתרון

לרוב גורמי השריפה בבית או בבית העסק יהיו מכשירים חשמליים שונים (מכשיר פאן, מקרר, מזגן, תנור וכו') אשר מסיבה כלשהי (לרוב כתוצאה מפגם ביצור), כשלו וגרמו להתלקחות עצמית וסביבתית כאשר בעזרת פעולה מהירה ונכונה שלנו, נוכל להתחקות אחר הגורם לנזק ולהיפרע מהמזיק בגין נזקינו.
1 2 3