contactUs Waze

הדיון בבית המשפט

בחלק מבתי המשפט נקבעים מספר דיונים לאותה שעה ולאותו שופט ובחלק יש שעה מדוייקת בה אמור להתקיים הדיון. בכל אחד מהמהקרים נדרשת סבלנות. ההמתנה עשויה להיות של דקות אחדות ולעיתים אף של שעה ויותר. יש להתאזר בסבלנות ולהשאר בקרבת מקום.

הדיון עצמו

בזמן ההמתנה לדיון נערוך איתכם הכנה קצרה בקשר לפרוצדורה, לעדות הראשית ולחקירה הנגדית כך שתהיו מוכנים היטב לעדות עצמה.
העדות עצמה בדרך כלל קצרה וכל הזמן שתהיו על דוכן העדים הוא דקות אחדות, לכן חשוב להיות ממוקדים ותמציתיים.
התובע הוא זה שמתחיל בהבאת הראיות ובזמן עדות העדים מטעם התביעה העדים האחרים ממתינים מחוץ לאולם ולא שומעים את העדות שקדמה לשלהם. אם התביעה שבטיפולנו היא תביעת שיבוב והפסדים, אתם תידרשו להעיד ראשונים ובזמן זה הנהג השני והעדים שלו ימתינו מחוץ לאולם ולא ישמעו את עדותכם. אם התיק שבטיפולנו הוא הגנה / תביעה שכנגד, אתם תמתינו בחוץ עד לסיום העדויות של התביעה ותיכנסו להעיד לאחר מכן.

העדות

עדות ראשית בבית המשפט היא סיפור שיש לו התחלה אמצע וסוף. חשוב מאוד שהסיפור המסופר יתחיל במקום הרלוונטי (אף אחד לא באמת צריך לדעת מה אכלתם לארוחת בוקר), ימשיך בתיאור אופן קרות התאונה (תוך שימוש בעזרים, כמו דגמי מכוניות שיש ברוב בתי המשפט, תמונות מהמקום שאתם תביאו או סקיצות ותרשימים שתערכו) ויסתיים בחילופי הדברים עם הנהג/ת השני/ה לאחר התאונה.

החקירה הנגדית

לאחר שתסיימו לספר בעדות ראשית את הסיפור בדבר אופן קרות התאונה, מגיע שלב החקירה הנגדית. לא להבהל. חקירה נגדית היא סוג של דיאלוג במסגרתו עורך הדין של הצד השני מציג לכם סדרת שאלות עובדתיות שעליהן תידרשו לענות לפי מיטב ידיעתכם / זכרונכם והבנתכם. ככל ששאלה מסויימת לא מובנת, אין מה להתבייש, פשוט להגיד שהשאלה לא מובנת ולבקש הסבר. אם מציגים לכם שאלות שאינכם יודעים את התשובה אליהן, אפשר וצריך להגיד שאינכם יודעים. מותר לכם לא לדעת הכל. האלטרנטיבה של השערת השערות לא מבוססת עשויה להיות גרועה יותר.

בסיום החקירה הנגדית, בית המשפט יבקש מעורכי הדין לסכם ויינתן פסק דין. לעיתים פסק הדין ניתן בו במקום ולעיתים נשלח לצדדים בדואר. אנו כמובן נעדכן אתכם בתוצאות ההליך.

לפרטים נוספים נא פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793
ניתן לפנות גם בוואטסאפ במספר 058-5757793
הדיון בבית המשפט