contactUs Waze

השלכות פסק הדין על המבוטח

תביעת הפסדים

אם הגשנו עבורכם תביעת הפסדים, אתם תובעים בדיוק כמו חברת הביטוח (אתם ממש בעלי דין) ופסיקת בית המשפט ביחס לאחריות לתאונה חלה באופן זהה בקשר עם התביעה של חברת הביטוח על התביעה שלכם. במילים אחרות, ככל שבית המשפט יקבע כי התביעה מתקבלת במלואה, גם אתם תהיו זכאים למלוא ההפסדים המוכחים שנגרמו לכם כתוצאה מהפעלת הפוליסה (השתתפות עצמית, השתתפות בירידת הערך, כינון הפוליסה ולעיתים הפסד הנחת היעדר תביעות).

הגנה

אם הגשנו בשמכם ובשם חברת הביטוח כתב הגנה, משמעות פסק הדין משתנה בהתאם לתוצאה. במידה ובית המשפט קיבל את התביעה נגדכם (בחלקה או במלואה) אזי תידרשו לשלם לחברת הביטוח את ההשתתפות העצמית הנקובה בפרק צד ג' בפוליסה (במידה וטרם שילמתם ובמידה ולא הפעלתם את פוליסת הביטוח המקיף). שימו לב, גם אם בית המשפט קבע כי האחריות שלכם היא חלקית, תידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית במלואה - שכן ההשתתפות העצמית היא הרובד הראשון לתשלום וחבות חברת הביטוח מתחילה רק בסכומים שמעבר להשתתפות העצמית.

תביעה שכנגד

במידה והגשנו בשמכם תביעה שכנגד (אם בגין נזק ישיר ואם בגין ההפסדים בלבד) הפיצוי שתזכו יהיה בהתאם להיקף הנזק המוכח (הישיר או ההפסדים) ובהתאם לשיעור האחריות שהוטל על הצד השני. לדוגמא, אם בית המשפט קבע כי אתם אחראים בשיעור של 50% ואילו הנהג השני אחראי בשיעור של 50%, תהיו זכאים לשיעור של 50% מנזקיכם.
שימו לב, אם התביעה הנגדית שהגשנו היא על נזק ישיר ובשמכם בלבד - דהיינו לא הפעלתם את פוליסת המקיף או שאין לכם פוליסת מקיף, תידרשו לשלם את ההשתתפות העצמית לפי פרק צד ג' בפוליסה.

לפרטים נוספים פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 תוך ציון מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן גם לפנות בוואטסאפ 058-5757793

 

 
השלכות פסק הדין על המבוטח