contactUs Waze

פסק דין / פשרה

הגעתם לדיון, בית המשפט שמע את עדותכם וכעת אמור להנתן פסק הדין. היות שבבתי המשפט אין אחידות וכל שופט נוהג למעשה אחרת, קשה לצפות את כל האפשרויות הצפויות וננסה לתת כמה תרחישים אפשריים, למה שעומד לקרות לפני שיינתן פסק דין.
בדרך כלל התיקים מנוהלים בסדר דין מהיר (תביעות עד לסכום של 75,000 ש"ח כיום) ולהן פרוצודורה מיוחדת. לבית המשפט היושב בדין יש סמכות לתת פסק דין אחרי הישיבה הראשונה שבדרך כלל מתפקדת כישיבת הוכחות (דהיינו לא תהיינה הזדמנויות נוספות להביא ראיות שלא הובאו לישיבה זו ולא תוכלו להגיד שלישיבה הבאה תזמינו עדים נוספים ו/או תציגו ראיות נוספות - הכל צריך להגיע לישיבה המקדמית / הראשונה אליה תוזמנו).
הצעת פשרה
פסק דין על דרך הפשרה
פסק דין מנומק

לפרטים נוספים פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 תוך ציון מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן גם לפנות בוואטסאפ 058-5757793