contactUs Waze

הזמנה והתייצבות לדיון

לאחר שהטיפול המשפטי כבר התחיל ולבית המשפט הוגשו כתבי התביעה / ההגנה / תביעה שכנגד וכיו"ב, מגיע שלב הדיון המשפטי.

על פי רוב, בתיקים שעניינם נזקי רכוש - רכב בתאונות דרכים (תיקי פח), תקבלו (בנוסף לשיחות טלפון ממשרדנו) שני מכתבים. מכתב רשום מבית המשפט וליתר בטחון מכתב ממשרדנו. במכתבים יצויין מועד הדיון, שעת הדיון, בית המשפט והשופט שידון בהליך. הסיבה שאנו משתדלים שלכל נהג/ת / עד / מבוטח יגיעו שני מכתבים היא כי יש חשיבות גדולה מאוד בהתייצבות לדיון.

בשיטת המשפט שלנו  אין אפשרות לספר את סיפור התאונה אלא באמצעות עדים שחוו את הדברים באחד מחמשת חושיהם ומכלי ראשון. פשוט אין דרך אחרת. לא מספיק להגיש את ההודעה שמסרתם לחברת הביטוח, לא מספיק להגיש תצהיר ולא ניתן לעשות וידאו קונפרנס. הדרך היחידה היא התייצבות למתן עדות בבית המשפט. השופטים בבתי המשפט "לא אוהבים" (בלשון המעטה) שעדים שהוזמנו לדיון לא מתייצבים ולעיתים מטילים סנקציות (הוצאות) כנגד עדים שלא מתייצבים ו/או מוציאים נגדם צווי הבאה.

שימו לב - מעבר לעובדה שההתייצבות לדיון היא חובה - זו גם ההזדמנות היחידה שלכם לטעון בפני בית המשפט כי גרסתכם לאופן קרות התאונה היא הנכונה. אם לא תגיעו לבית המשפט, יינתן פסק דין הקובע את ההיפך.  קישור למשמעות של פסק הדין.

 
לפרטים נוספים - פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793
הזמנה והתייצבות לדיון