contactUs Waze

תביעות ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה בריצוף - שווה לבדוק

תביעות ליקויי בניה בריצוף - שווה לבדוק

כגודל ההיצע כך גודל המחדלים והליקויים הקשורים בליקויי ריצוף. בשנים האחרונות אנו עדים לשכיחות גדלה והולכת של היקף ליקויי הבניה הקשורים בבעיות ריצוף. לרוב מדובר בליקויי בניה וריצוף בעלי רמת מורכבות גבוהה, שעלות תיקונם ידועה כיקרה מאוד ולרוב מצריך התיקון עזיבת הבית למשך זמן ביצוע עבודות תיקון ליקויי הבניה.
תביעת ליקויי בניה - מי יתקן ?

תביעת ליקויי בניה - מי יתקן ?

אמנם לפי הוראות סעיף 4 ב' לחוק המכר (דירות), משנתגלתה אי התאמה, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה, אולם כאשר הדיירים מתנגדים לביצוע התיקונים על ידי אותו קבלן אשר גרם לדעתם לליקויי הבניה, זכותם לקבלת פיצויים אינה נשללת. במקרה כזה יהיו זכאים הדיירים לפיצוי בגובה עלות ביצוע התיקון ע"י הקבלן בלבד וזאת במקום העלויות לדייר (אשר מן הסתם יהיו גבוהות יותר).
תביעת ליקויי בניה - רכוש משותף

תביעת ליקויי בניה - רכוש משותף

יש לתת את הדעת לאפשרות קיומם של ליקויי בניה ברכוש המשותף, בהם לא תמיד ניתן להבחין ולא ניתן לזהות את מידת חומרתם או את האופן בו ישליכו על הבטיחות או על ערך המבנה.
תביעות ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה

אין דבר שמכין אתכם לעוגמת הנפש הצפויה לכם כאשר אתם מגלים, בחלוף זמן קצר מהכניסה לדירה, כי קיימת אי התאמה במידות של חלקי המבנה, ישנם : רטיבות, נזילות, סדקים שנפערו בקירות או חלילה ברצפה, קילופי טיח ועוד ליקויים.
1 2