contactUs Waze

קיבלתם הודעה כי התביעה בעניינכם בטיפול משרדנו, בין אם אתם תובעים (במסגרת תביעת הפסדים) ובין אם אתם נתבעים, יש חשיבות גדולה בהכנת התיק לדיון וחלק בלתי מבוטל מוטל עליכם כמי שיגיעו בסופו של דבר להעיד בבית המשפט.
 
תמונות תמונות תמונות
 
יש חשיבות גדולה לתמונות המצולמות במקום הארוע. אם צילמתם תמונות, הקלטתם את הנהג/ת השני/ה, צילמתם סרטון וידאו המתעד את המקום, יהיה עליכם להעביר את הקבצים כמה שיותר מהר לחברת הביטוח או למשרדנו.
אגב, כאשר מצלמים תמונות בזירת התאונה, יש להקפיד לצלם את כל המרחב שמסביב לכלי הרכב ולא רק תקריבים של הנזקים (גם, אך לא רק).
גם אם לא צילמתם  (וחבל) בזמן אמת, מומלץ לעשות מאמץ ולצלם את מקום התאונה מכמה זויות שיאפשרו אחר כך בבית המשפט להמחיש את כיווני הנסיעה ואופן קרות התאונה.
אם הוזמנתם למתן עדות במשטרה, יש להעביר עותק מההודעה שמסרתם במשטרה (אם יש לכם) או לכל הפחות ליידע את משרדנו (או את חברת הביטוח) כי הייתה מעורבות משטרתית בתאונה. אנו כבר נפנה למשטרה ונדאג להעתיק את מלוא תיק המשטרה שנפתח בקשר עם התאונה.

 
עדים
 
כל אדם שראה את התאונה ויכול להעיד על מה שהוא ראה כשר לתת עדות. אם לקחתם פרטים מעוברי אורח - העבירו את פרטי העדים למשרדנו או לחברת הביטוח ואנו נפעל לזמן את העדים לבית המשפט לתת עדות.
שימו לב, גם אם ברכב שלכם היה עד (כולל בני משפחה מדרגה ראשנה) יש חשיבות לעדותם בבית המשפט ולעיתים חשיבות מכרעת. אנו צריכים לדעת על כך ובמידת הצורך אף לזמנם לתת עדות.
 
לפרטים נוספים פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 תוך ציון מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן גם לפנות בוואטסאפ 058-5757793
הכנה לדיון