contactUs Waze

מהי תביעת הפסדים?

קיבלת הודעה כי התביעה הועברה מחברת הביטוח לטיפול משרדנו ? להלן דף מידע קצר שיעזור לך בהבנת התהליך הצפוי בהמשך הדרך עד לסיום הטיפול המשפטי.

 
תביעת הפסדים:

על פי רוב, חברות הביטוח מעבירות למשרדנו תיקים להגשת תביעה משפטית בגין הפיצוי ששולם למבוטח (לך) עבור תיקון הרכב. במצבים בהם צד ג' אחראי לקרות התאונה, חברת הביטוח מגישה, באמצעות משרדנו, תביעה נגד המזיק, לפיצוי בגין הנזקים בהם נשאה. במקרים אלו, המבוטח בדרך כלל סופג הפסדים בגין הפעלת פוליסת הביטוח (השתתפות עצמית, השתתפות בירידת הערך, הפסד פרמיה, כינון הפוליסה, הפסד הנחת היעדר תביעות ועוד). על פי רוב ניתן להגיש, יחד עם התביעה המוגשת בשם חברת הביטוח, תביעה בגין הפסדי המבוטח (להלן: "תביעת הפסדים"). התביעה מוגשת באותה מתכונת וחברת הביטוח היא זו שמשלמת את הוצאות הטיפול המשפטי (לרבות אגרת בית המשפט, הוצאות מסירה ושכר טרחת עו"ד) וצירוף המבוטח לתביעה ניתן כשירות למבוטחים. לשם הצטרפות לשירות זה יש לחתום על ייפוי כח (ניתן להוריד כאן) ולבקש להצטרף לתביעה.
 
לפרטים נוספים - נא פנו למשרדנו בטלפון 03-5757793 וציינו את מספר התביעה בחברת הביטוח.
ניתן לפנות גם בוואטסאפ במספר 058-5757793


 

מהי תביעת הפסדים?