contactUs Waze

אחרי דיון ההוכחות, שמיעת העדויות, עיון בתמונות הנזק ובתמונות ממקום התאונה, בית המשפט כותב את פסק הדין במסגרתו הוא מכריע את השאלה שבמחלוקת בין המעורבים.
יש בדרך כלל ארבע תוצאות אפשריות.

קבלת התביעה

במידה ובית המשפט מתרשם כי במאזן ההסתברות גרסת התובעים סבירה יותר, התביעה תתקבל והתובעים יזכו בסכום התביעה שהוכח מאת הנתבעים. אם הנתבעים מבוטחים, חברת הביטוח של הנתבעים תשלם. אם הנתבעים אינם מבוטחים, הנתבעים ישאו בעצמם בסכום הפיצוי הפסוק.

דחיית התביעה

במידה ובית המשפט מתרשם כי גרסת התובעים אינה סבירה יותר מגרסת הנתבעים (ואפילו אם היא שקולה לגרסת הנתבעים), התביעה תידחה. במידה ואתם תובעים (יחד עם הביטוח בתביעת הפסדים או לבד בתביעה שכנגד) לא תזכו בפיצוי.

חלוקת אחריות / אשם תורם

במקרים רבים בית המשפט מוצא כי לתאונה אחראים התובע והנתבע יחד במידת אחריות כזו או אחרת לפי הראיות שהוצגו בפניו. כך למשל, בית המשפט יכול לקבוע כי הנתבע אחראי בשיעור של 80% לקרות התאונה אבל התובע אחראי בשיעור של 20% להתרחשותה ולהיפך. האחוזים יכולים להשתנות לפי הנסיבות עד לחלוקה של 50-50.

במקרה כזה, התשלומים ייעשו לפי שיעור האחריות שיוטל על כל אחד מהצדדים. כך לדוגמא, אם בית המשפט קבע כי הנתבע אחראי בשיעור של 80% והתובע בשיעור של 20% - הנתבעים ישלמו רק 80% מהנזקים ובדרך כלל, אם יש תביעה נגדית, התובע ישלם לנתבע שיעור של 20% מנזקיו.

דחייה הדדית

במקרה בו יש תביעה ותביעה שכנגד והגרסאות והראיות שהוגשו מטעם הצדדים שקולות באופן שבית המשפט לא יכול להכריע בין הגרסאות, בית המשפט ידחה את שתי התביעות שבפניו.

 
לפרטים נוספים צרו קשר עם המשרד בטלפון 03-5757793
ניתן לפנות גם בוואטסאפ 058-5757793
פסק הדין