contactUs Waze

תביעות נזיקין ותביעות ביטוח

 

מכתב דחייה

מכתב דחייה

אדם המגיש תביעה לתגמולי ביטוח מחברת ביטוח זכאי לקבל, בהזדמנות הראשונה, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח ביחס לדחיית תביעתו ועל חברת ביטוח הדוחה תביעה לפרט את כל נימוקי הדחייה שאם לא כן, לא תוכל חברת הביטוח להעלות, במועד מאוחר יותר, נימוק נוסף לדחיית התביעה.
מונחים בדיני נזיקין

מונחים בדיני נזיקין

המונחים בתחום הנזיקין הם רבים ועל מנת לתת תמונה כללית לנפגע בתאונה העומד להגיש תביעה לפיצוי בגין נזקיו, החלטנו לכתוב את המאמר המסביר, בצורה פשוטה יחסית, איך ועל בסיס מה מחשבים את הפיצוי לו עשוי הניזוק לזכות.
דחיית כיסוי ביטוחי בשל אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

דחיית כיסוי ביטוחי בשל אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

בביטוח אחריות - בתי המשפט לא ימהרו לדחות כיסוי ביטוחי בשל טענות חברת הביטוח לפיהן המבוטח לא שיתף פעולה ובמעשיו הכשיל את בירור חבותה. ברוב המקרים בתי המשפט יעדיפו את האינטרס של הצד השלישי, הניזוק, ויחייבו את חברת הביטוח. יחד עם זאת, במקרה בו ברור כי בהתנהלות המבוטח נפגעה הגנתה של חברת הביטוח ומאידך, כאשר הניזוק (צ"ג) אינו עומד בפני שוקת שבורה ויכול להפרע מהמבוטח עצמו, עשוי בית המשפט לדחות תביעה נגד חברת הביטוח ולאמץ את טענתה להיעדר כיסוי בי...
על דחיית כיסוי ביטוחי בשל מרמה בקבלת תגמולי ביטוח

על דחיית כיסוי ביטוחי בשל מרמה בקבלת תגמולי ביטוח

בית המשפט העליון קובע ברע"א 9215/10 יצחק פלדמן נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ כי מרגע שחברת הביטוח הוכיחה (1) שהמבוטח מסר עובדות כוזבות בקשר למקרה הביטוח ו-(2) שעשה זאת ביודעין, היא אינה צריכה להוכיח עוד מה היה המניע של המבוטח במסירת המידע הכוזב והנטל להוכיח כי המבוטח לא מסר את המידע השקרי מתוך מטרה להוציא כספים שלא כדין מחברת הביטוח יעבור למבוטח.
1 2 3