contactUs Waze

תביעת ליקויי בניה - רכוש משותף

נכנסתם לבנין חדש? זהירות

 על פניו הבניין נראה חדש חדיש ומפואר. הלובי נוצץ וחדרי המדרגות בוהקים. 

למרות זאת יש לתת את הדעת לאפשרות קיומם של ליקויי בניה ברכוש המשותף, בהם לא תמיד ניתן להבחין ולא ניתן לזהות את מידת חומרתם או את  האופן בו ישליכו על הבטיחות או על ערך המבנה.

אז מה זה בכלל הרכוש המשותף ?

בדרך כלל, הרכוש המשותף של בנין מגורים כולל את כל האזורים הציבוריים של הבניין ובכלל זה הגג, חדר המדרגות, לובי הכניסה, חדרי שירות שונים, חניון, קירות החוץ והמערכות המכאניות השונות שבמבנה.

רוכשי דירות רבים נוטים לחשוב כי העובדה שתכניות הבית קיבלו אישור מאת הרשויות המקומיות (היתר בניה, טופס 4 וכדומה), מבטיחה כי התכנון בוצע בהתאם להוראות הדין, להתקנים ולתקנות.

הנחה זו שגויה מעיקרה. בפועל, חתימת המהנדס והאדריכל על גבי התוכניות מספקת את הרשויות אשר רואות בה הצהרה כי המבנה עומד בכל הוראות החוקים והתקנים הרלוונטיים - וכל זאת ללא כל בקרה נוספת מצד הרשות.

לכן חשוב לזכור -  משימתו הראשונה של וועד הבית הטרי לערוך ביקורת מקיפה ברכוש המשותף על מנת לגלות ליקויים ואי התאמות לחוקים ולתקנות בתחום וזאת בליווי מומחה בתחום, אשר חבחן, בין היתר, את תכניות המבנה ביחס לביצוע בפועל ואת יציבות השלד והיסודות. הממחה ינסה לאתר רטיבויות, התרופפות של חיפוי קירות, סדיקה, חוסר בידוד, ליקויים בריצוף, בדיקת איכות החומרים ועוד בדיקות לאיתור ליקויי בניה.

הניסיון מלמד שבחלק בלתי מבוטל מהמקרים ימצאו ליקויי בניה שונים וחלקם עשויים להיות משמעותיים.

חשוב לזכור כי לוועד הבית הסמכות לתבוע בגין ליקויי בניה ברכוש המשותף אולם לצורך ניהול ההליכים מול הקבלן, מומלץ כי ועד הבית יפנה לעו"ד מומחה בתחום ליקויי הבניה אשר יוודא כי ההליכים מבוצעים באופן שבו ישמרו מלוא זכויותיהם של הדיירים וכי ליקויי הבניה יתוקנו או לחילופין הדיירים יפוצו – הכל בהתאם לנסיבות.

מוגש כשירות בלבד. האמור לעיל איננו בגדר יעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו על ידי עורך דין הבקי בתחום ליקויי בניה. אין להסתמך על הדברים מבלי להיוועץ בעו"ד.