contactUs Waze

תביעות ליקויי בניה

 ליקויי בניה 

מועד הזכאות לפיצויים ומתן אפשרות הוגנת לתיקון


בשעה טובה ומוצלחת קניתם דירה חדשה. "משכנתם" את נשמתכם ואתם מוכנים להתחיל את חייכם בבית החדש. 
 
אין דבר שמכין אתכם לעוגמת הנפש הצפויה לכם כאשר אתם מגלים, בחלוף זמן קצר מהכניסה לדירה, כי קיימת אי התאמה במידות של חלקי המבנה, ישנם : רטיבות, נזילות, סדקים שנפערו בקירות או חלילה ברצפה, קילופי טיח ועוד ליקויים. 

אז מה עושים ?  
בהתאם להוראות חוק המכר (דירות), אחריותו של הקבלן אינה לנצח ותקופות האחריות נעות בין שנה עד לשבע שנים.
החוק קובע כי ככל שמועד גילוי הליקוי אינו חורג מהתקופות הנקובות בו, אזי קודם להגשת תביעה משפטית לפיצוי כספי, יש להקדים ולפנות לקבלן (עדיף בדואר רשום) במכתב דרישה מעורך דין לתיקון הליקויים, בסמוך ככל הניתן למועד היווצרות ליקויי הבניה וגילויים.
ככל שמדובר בליקויי בניה החורגים מגדר "ליקויי בניה אסתטיים" או ככל שחלילה המדובר בליקויי בניה משמעותיים, מומלץ לזמן איש מקצוע - מומחה אשר יבדוק את מצב הדירה ויערוך חוות הדעת לעניין  הליקויים שאותרו בה.  את חוות הדעת יש לשלוח לקבלן ולדרוש ממנו לתקן את ליקויי הבניה כמפורט בחוות דעת המומחה.
יצוין כי החוק דורש כי הדייר ייתן לקבלן "הזדמנות נאותה" ו"פרק זמן סביר" לבצע את התיקונים האמורים וזאת קודם להגשת תביעה משפטית באמצעות עו"ד המתמחה בליקויי בניה.
עפ"י הפסיקה אשר דנה בנושא, ככל שהקבלן מסרב לתקן את ליקויי הבניה, מתכחש לעצם קיומם, או כושל בניסיונות התיקון – וכל זאת לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה לעשות כן ובזמן סביר, הרי שקמה לכם עילה משפטית להגיש נגדו תביעה משפטית לבית המשפט המוסמך במסגרתה יידרש הקבלן לתקן את ליקויי הבניה או לחילופין לשאת בעלות ביצוע העבודות אשר יבוצעו עבורכם על ידי אנשי מקצוע. 
יחד עם זאת, תמיד יש לזכור כי התשובה לשאלה מתי מוצו ההליכים מול הקבלן והגיעה העת להגשת תביעה משפטית בגין ליקויי הבניה תיבחן על ידי עורך דין המומחה לתחום ליקויי הבניה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות. 
מוגש כשירות בלבד. האמור לעיל איננו בגדר יעוץ משפטי ויש לבחון כל מקרה לגופו על ידי עורך דין הבקי בתחום ליקויי הבניה. אין להסתמך על הדברים מבלי להיוועץ בעו"ד.