contactUs Waze

תביעת ליקויי בניה - מי יתקן ?

 שהקבלן יתקן ? לא תודה!
 

ליקויי בנייה הינם תופעה נפוצה במיוחד דווקא בתקופות בהן הביקוש לדירות בנסיקה, ובמקביל סטנדרט הבניה בנסיגה, 
כך שאת מקומה של ההתרגשות הגדולה בבואנו להיכנס לדירה החדשה, עשויה לתפוס אכזבה רבתי מלווה בכעס ותסכול על הקבלן.

זהו בקצרה סיפורם של בני הזוג נ., לקוחות משרדנו אשר חסכו שקל לשקל במשך שנים עד שהגיע היום הגדול והם יכלו להרשות לעצמם לרכוש את בית חלומותיהם, בית חדש מקבלן, כמו שאומרים "מהניילונים".

אולם כגודל הצפייה כך גודל האכזבה - זמן קצר לאחר שנכנסו לדירה גילו, לדאבון ליבם, כי הדירה משופעת בליקויי בניה שונים. החל מפגמים אסטטיים קלים וכלה בפגמים בריצוף, רטיבויות במוקדים שונים בתקרה ובחיבורי הקירות ואף נראה כי החל תהליך של סדיקה במוקדים שונים בקירות הדירה.

בצר להם, פנו בני הזוג למשרדנו לשם קבלת יעוץ מקצועי באשר לאפשרויות הפעולה העומדות בפניהם. כבר בפתח הפגישה הביעו בפנינו בני הזוג את תחושת האכזבה וחוסר האמון שהם חשים כלפי הקבלן נוכח רמת הבניה והגימור הנמוכות של הדירה.

יחד עם זאת, בני הזוג נ., זוג משכיל ומלומד, עשו שיעורי בית ולכן הניחו (בצדק מסוים) כי על מנת שלא לגרוע מזכויותיהם, עליהם לתת תחילה לקבלן זכות ראשונה לתקן את ליקויי הבניה.

ובכן - הנחה זו נכונה רק בחלקה. אמנם נכון שלפי הוראות סעיף 4 ב' לחוק המכר (דירות), משנתגלתה אי התאמה, על הקונה לתת למוכר הזדמנות נאותה לתקנה,  אולם כאשר הדיירים מתנגדים לביצוע התיקונים על ידי אותו קבלן אשר גרם לדעתם לליקויי הבניה, זכותם לקבלת פיצויים אינה נשללת. במקרה כזה יהיו זכאים הדיירים לפיצוי בגובה עלות ביצוע התיקון ע"י הקבלן בלבד וזאת במקום העלויות לדייר (אשר מן הסתם יהיו גבוהות יותר).

ההיגיון שמסתתר מאחורי החובה ליתן לקבלן הזדמנות ראשונה לתקן את ליקויי הבניה ברור מאליו – לקבלן יכולת לתקן את ליקויי הבניה בעלות נמוכה מזו של קבלן אחר שהוזמן במיוחד לביצוע התיקון. תיקון עצמי בידי הקבלן המוכר חוסך לו לשאת במרכיב הרווח של קבלן אחר שיבצע את התיקון. פתרון זה הינו פתרון שבמקרים רבים עדיף לגם לקונה, ועל-כן נקבעה החובה לאפשר למוכר לתקן את אי-ההתאמה בטרם יזכה את הקונה בתרופות אחרות.

אולם כאמור, קיימים מקרים שבהם פתרון זה איננו בא בחשבון או שאין בו כדי לענות במידה מספקת על צורכי הקונה, שאז כאמור וכפי שאכן התרחש במקרה של בני הזוג נ., הפיצוי לו הם זכאים יעמוד על גובה עלות התיקון אילו זה היה מבוצע ע"י הקבלן המקורי.

לסיכום – מניסיוננו, עדיף יהיה לפנות לקבלן בדרישה לביצוע התיקונים, אולם זאת לאחר קבלת חוות דעת מומחה מקצועית המצביעה על שלל ליקויי הבניה בדירה. כמובן שעל התיקונים להתבצע בפיקוח צמוד של איש מקצוע אמון מטעם הדיירים.

יחד עם זאת, ככל שמסיבה כלשהי הדיירים אינם מעוניינים בביצוע העבודות באמצעות הקבלן המקורי, יהיה עליהם להביא בחשבון כי סכום הפיצוי לו הם יהיו זכאים, יהיה נמוך ויעמוד על שווי עלות העבודה על ידי הקבלן המקורי בלבד.
יודגש כי במצב דברים בו מילאו הדיירים את חובתם ונתנו לקבלן הזדמנות לביצוע התיקון, אולם התיקון לא צלח ו/או לא בוצע לשביעות רצונם, לא יהיה הקבלן זכאי ליהנות מהפחתות או מקיזוזים כלשהם בגובה הפיצוי לו זכאים הדיירים.