contactUs Waze

תביעות ליקויי בניה בריצוף - שווה לבדוק

 ליקויי בניה בריצוף – שווה בדיקה

 
הריצוף בבית הינו כרטיס הביקור המשמעותי ביותר של ביתנו והינו בעל השפעה מכרעת על מראה הבית, יוקרתו והתאמתו למגורים.
 
יחד עם זאת, נהוג להתייחס לריצוף כמובן מאליו, פרט יסודי וסטנדרטי בכל בית, עניין של מה בכך.
 
ובכן-טעות. ככל שהיצע מיני וסוגי הריצופים הקיימים גדל, כך גדל גם הצורך לתת לריצוף את מלוא תשומת הלב הראויה ולבחון את איכותו ואיכות עבודת הריצוף בשבע עיניים.
 
למרבה הצער, כגודל ההיצע כך גודל המחדלים והליקויים הקשורים בליקויי ריצוף. בשנים האחרונות אנו עדים לשכיחות גדלה והולכת של היקף ליקויי הבניה הקשורים בבעיות ריצוף. לרוב מדובר בליקויי בניה וריצוף בעלי רמת מורכבות גבוהה, שעלות תיקונם ידועה כיקרה מאוד ולרוב מצריך התיקון עזיבת הבית למשך זמן ביצוע עבודות תיקון ליקויי הבניה.
 
במצב דברים זה קיימת חשיבות מכרעת לאיתור ליקויי הבניה והריצוף במהירות.
 
להלן מספר דוגמאות נפוצות לליקויי ריצוף:
 
•  ריצוף משטחים מבלי שבוצעו שיפועים או נקודות ניקוז מתאימות;
•  כתמים, פריחות ו/או תפרחות של חומרים סידניים ו/או מלחים מהאריחים;
•  הפרשי גבהים בין אריחים;
•  שברים באריחים ו/או שקיעת אריחים;
•  אריחים פגומים, שבורים ו/או סדוקים;
•  ליקויים בחיתוכי האריחים;
•  אריחים מוכתמים-כתוצאה מגורם חיצוני;
 
הדרך היחידה לאתר ולפתור את הליקויים הללו מחייבת פניה לאנשי מקצוע בתחום המיומנים באבחון הסיבות לליקויי הבניה. המומחים שיעסקו במלאכה יידרשו לערוך דו"ח מקיף וחוות דעת מומחה במסגרתם ידונו בדרכי הפתרון והעלויות הכרוכות בתיקון. לאחר שהמומחים יחוו את דעתם, כאמור, ניתן יהיה להתחיל במלאכת התיקון באמצעות קבלן מיומן ובפיקוח יומיומי והדוק על עבודת הקבלן המבצע עד להשלמת התיקון.
 
במקרה של ליקויי ריצוף עולה לעיתים השאלה, מה עושים במקרה בו ליקויי הריצוף מופיעים רק בחלק קטן מהאריחים ולא בכולם. החשש הוא כי תיקון נקודתי יביא להבדלי גוון בין האריחים שיוחלפו לבין האריחים הישנים ומנגד החלפה של ריצוף שאינו פגום עשויה להיות כרוכה בעלות גבוהה ויקרה שאין לה מקום משום שמדובר באריחים תקינים. 
 
בתי המשפט שנדרשו לשאלה זו קבעו במספר פסקי דין כי לא יהיה זה צודק או סביר, לכפות על דיירים, שעל פי החוזה היו אמורים לקבל לחזקתם דירה שמרצפותיה זהות  ואחידות בגוון ובצורה, להתגורר בדירה שהמרצפות בה אינן אחידות, בין בגוון ובין בצורה.
 
בנסיבות אלו נקבע כי אם החלפה סלקטיבית של חלק מהמרצפות (הלקויות בלבד) תוביל לשוני ניכר בגוון ובאחידות הריצוף, יש להחליף את מלוא הריצוף בדירה וזאת למרות העובדה שמדובר בריצוף תקין שברובו אינו לקוי. 
 
המאמר מובא לתועלת הציבור ואין באמור בו כדי להוות יעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייעוץ אישי.